Liên hệ với chúng tôi: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG Tòa nhà khối liên cơ quan - Khu liên cơ quan - Quảng trường 3-2 - TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3.854 693

Fax: (0204) 3.855698

Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn

Gửi email cho chúng tôi:
Tên đầy đủ Nội dung
Cơ quan/tổ chức
Email
Điện thoại
Tiêu đề
Mã bảo vệ